Els inicis de la diplomàcia cultural catalano-alemanya a la primera meitat del segle XX

The beginnings of Catalan-German cultural diplomacy in the first half of the twentieth century

  • Marició Janué i Miret Universitat Pompeu Fabra
Keywords: History of Catalonia S. XX, Catalan-German cultural diplomacy, Catalan-German cultural relations, Catalan political nationalism, Soft-power, Història de Catalunya S.XX, Diplomàcia cultural catalano-alemanya, Relacions culturals catalano-alemanyes, Nacionalisme polític català, Poder tou/ Soft-power

Abstract

This article analyses Catalan cultural diplomacy at the time of the organisational institutionalization of Catalan political nationalism. It takes the relations between Catalonia and Germany as a case study, the latter being a reference for Catalan nationalism due to its scientific and cultural prestige and some elements of ideological tradition. The study looks at the disciplines of history and archaeology, and of linguistics and literature, areas where mutual cultural relations were most developed. It focuses on the conjunction of human, institutional and discursive resources that the Catalan political nationalism invested in the international cultural relations of the period. The relevance granted by the first Catalan nationalism to cultural diplomacy is confirmed.

L’article analitza la diplomàcia cultural catalana en el moment de la institucionalització organitzativa del nacionalisme polític català. Com a estudi de cas s’agafen les relacions de Catalunya amb Alemanya, essent aquesta darrera referència pel nacionalisme català pel seu prestigi científic i cultural i per elements de tradició ideològica. L’estudi contempla les disciplines de la història i l’arqueologia, i de la lingüística i la literatura, àmbits on més es desenvoluparen les relacions culturals mútues. Es presta interès a la conjunció de recursos humans, institucionals i discursius que el nacionalisme polític català invertí en les relacions culturals internacionals a l’etapa. Es constata la rellevància atorgada pel primer nacionalisme català a la diplomàcia cultural.

Author Biography

Marició Janué i Miret, Universitat Pompeu Fabra

Professora agregada al Departament d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra. Grup NEXUS: Nexus between science, culture, politics, religion and society. Directora de l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i Vives (2013-2016). Ha estat investigadora (curs 2016-2017) a la Humboldt Universität Berlin, Institut für Geschichtswissenchaft i al Institut für Zeitgeschichte Berlin (Beca DAAD. Programme: Research Stays for University Academics and Scientists, 2017). Amb anterioritat, ha estat investigadora: a Alemanya, Universität Bielefeld, Goethe-Universität Frankfurt a.M, Institut für Europäische Geschichte Mainz, Ibero-Amerikanisches Institut Berlin; a Itàlia, Università degli Studin di Pisa; a Catalunya, Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i Vives (Reincorporació de doctors, Generalitat de Catalunya) i Departament d'Humanitats de la UPF (Programa Ramón y Cajal, Gobierno de España). La seva recerca i publicacions s’han centrat, principalment, en tres línies: l'entorn de la història política i social de Catalunya i Espanya al segle XIX,  l'entorn de la història política i social d'Alemanya als segles XIX i XX, i les relacions hispano-alemanyes del període 1870-1945, particularment els vincles entre relacions culturals i interessos polítics.
UPF, Departament d’Humanitats, Ramon Trias Fargas, 25-27 08005 Barcelona.
maria.janue@upf.edu

Published
2020-12-31
Section
Special Issue